Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť ZUTZU NL BV venuje osobitnú pozornosť ochrane vášho súkromia.
 2. Tieto zásady ochrany osobných údajov regulujú, aké osobné údaje od vás zhromažďujeme a ako ich používame.
 3. Keď využívate naše služby, zhromažďujeme rôzne informácie vrátane vašich osobných údajov. Zhromažďujeme najmä informácie:
  1. formuláre, ktoré vyplňujete písomne ​​i prostredníctvom našich webových stránok: zutzu.com a ďalších
  2. obsah, ktorý nám posielate prostredníctvom e-mailu, ako aj zo sociálnych sietí,
  3. prostredníctvom súborov cookie (tzv. „cookies“).
 4. Prevádzkovateľom vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, je spoločnosť ZUTZU NL BV (78346150) so sídlom v Holandsku, Vluchtoord 37, Uden. Vyššie uvedené informácie získavame predovšetkým na poskytovanie služieb pozostávajúcich z hľadania správnych ľudí pre správne zamestnanie a naopak, najmä na:
  1. najlepším spôsobom prispôsobiť správnych ľudí správnej práci a naopak,
  2. odpovedať na vaše otázky,
  3. zasielaním zaujímavých informácií, napr. pracovné ponuky, profily uchádzačov o zamestnanie, informačné vestníky,
  4. vytvárať a zlepšovať obsah, ktorý vám poskytuje prostredníctvom našich webových stránok, sociálnych sietí a systémov.
 5. Vo formulároch, ktoré vyplňujete písomne ​​alebo prostredníctvom našej webovej stránky, ako aj v obsahu, ktorý nám zasielate e-mailom a zo svojej sociálnej siete, nám poskytujete osobné údaje potrebné na vykonávanie náborových procesov, najmä vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a ďalšie osobné údaje obsiahnuté v náborových dokumentoch.
 6. Vami poskytnuté osobné údaje sa spracúvajú podľa článku 6 ods. 1 písm. A) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 7. V prípadoch spojených s vašimi osobnými údajmi sa obráťte na dozorného úradníka pre ochranu údajov na e-mailovú adresu: [email protected]
 8. Poskytnutie vašich osobných údajov uvedených v bode 5. vyššie je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre poskytovanie služieb, ktoré zahŕňajú hľadanie správnych ľudí na správne zamestnanie a naopak. Dôsledkom neposkytnutia vašich osobných údajov môže byť najmä neposúdenie vašej žiadosti v procese náboru.
 9. Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami, pokiaľ k tomu nebol udelený predchádzajúci súhlas, s výhradou odsekov 10. a 11. Nižšie.
 10. Údaje poskytnuté vo formulároch môžu byť postúpené subjektom, ktoré technicky poskytujú určité služby. Tieto subjekty spracúvajú údaje v súlade s našimi pokynmi a zásadami ochrany osobných údajov s použitím všetkých vhodných prostriedkov na ochranu dôvernosti a bezpečnosti informácií.
 11. Vaše osobné údaje zdieľame iba v prípadoch, keď povinnosť alebo možnosť ich zverejnenia vyplýva z príslušných predpisov alebo záväzných rozhodnutí orgánov. Zdieľame osobné údaje, najmä na žiadosť orgánov verejnej moci, aby sme zistili a zabránili podvodom alebo iným spôsobom vyžadovaným alebo povoleným zákonom.
 12. Osobné údaje, ktoré ste poskytli, budeme uchovávať až do konca náborového procesu, v súvislosti s ktorým boli vaše údaje poskytnuté, alebo po iné obdobie uvedené vo formulároch.
 13. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej krajine.
 14. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania alebo na námietku proti ich spracovaniu.
 15. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Odstúpenie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sme vykonali na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 16. Máte právo na export svojich osobných údajov uložených na webovej stránke: www.zutzu.com a ďalších.
 17. Je v našom záujme počuť od vás akékoľvek námietky a pochybnosti týkajúce sa spracovania osobných údajov v našej službe. Na všetky otázky odpovieme bez zbytočného odkladu. Máte právo v tejto veci podať sťažnosť dozornému orgánu.
 18. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané automatizovanými prostriedkami pomocou elektronických metód náboru bez ľudského zásahu. Dôsledkom takéhoto spracovania môže byť automatické zamietnutie žiadosti.
 19. Staráme sa o bezpečnosť vašich osobných údajov. Spracovávame ich spôsobom, ktorý zaisťuje primeranú bezpečnosť a dôvernosť vrátane ochrany pred neoprávneným prístupom k nim a k zariadeniam použitým na ich spracovanie, ako aj pred neoprávneným použitím týchto údajov a zariadení. V prípade porušenia ochrany osobných údajov túto skutočnosť bez zbytočného odkladu ohlásime dozornému orgánu.
 20. Za účelom uplatnenia vašich práv podáte žiadosť na e-mailovej adrese: [email protected] Upozorňujeme, že pred vykonaním právomocí vás budeme musieť najskôr identifikovať.
 21. Na našom webe používame súbory cookie (cookies).
 22. Súbory cookie (tzv. „Cookies“) sú počítačové dáta, hlavne textové súbory, ktoré sú uložené v koncových zariadeniach používateľa webových stránok a sú určené na použitie so stránkami webovej služby. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia na koncových zariadeniach a jedinečné číslo.
 23. ZUTZU NL BV umiestňuje cookies do koncových zariadení používateľov webových stránok a má k nim priamy prístup.
 24. Súbory cookie sa používajú najmä na nasledujúce účely:
  1. tvorba štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používatelia webových stránok používajú webové stránky, čo môže viesť k zlepšeniu štruktúry a jej obsahu;
  2. určenie profilu používateľa na účely zobrazenia reklamných materiálov
 25. Webové stránky používajú hlavne dva základné typy cookies: dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné cookies sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo do vypnutia softvéru (webového prehliadača). Trvalé súbory cookie sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa po stanovenú dobu, ktorá je určená v parametroch súborov cookie alebo dovtedy, kým ich používateľ nevymaže.
 26. Softvér na prehliadanie webových stránok (prehliadač) zvyčajne predvolene umožňuje ukladanie súborov cookie na koncových zariadeniach používateľov. Používatelia webových stránok môžu tieto nastavenia zmeniť. Webový prehliadač umožňuje vymazanie cookies. Je tiež možné automaticky zablokovať cookies. Podrobnosti o tom, ako to urobiť, nájdete v sekcii pomocníka alebo v dokumentácii k prehliadaču.
 27. Obmedzenia používania súborov cookie môžu mať vplyv na niektoré z funkcií dostupných na webových stránkach.
 28. Tieto zásady ochrany osobných údajov z času na čas zmeníme. Radi by sme však zdôraznili, že vaše práva podľa týchto zásad ochrany osobných údajov nebudú obmedzené bez vášho výslovného súhlasu. Ak sú zmeny nevyhnutné, upozorníme na túto skutočnosť e-mailom.